RODO

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

I. DANE ADMINISTRATORA DANYCH

PRYZMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Tarnogórskiej 70/1, NIP: 631 252 03 04, REGON: 240619914, KRS: 0000279217.

II. DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest: Maciej Bolek,

– tel.: 502 242 165,

– e-mail: iod@pryzmat-okulistyka.pl

– IOD spotyka się z interesantami po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

– Udzielenie świadczenia zdrowotnego

– realizacja praw pacjenta

– udostępnianie dokumentacji medyczne osobom lub jednostkom upoważnionym

– kontakt z pacjentem

– wystawianie faktur VAT

– w celach statystycznych

– wydawanie zaświadczeń

IV. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ

Art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

– Art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

– Biuro rachunkowe

– dostawca oprogramowania medycznego

– informatyk/firma informatyczna

– Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

– firmy dokonujące przeglądów technicznych sprzętów medycznych

– inne organy administracji publicznej na podstawie przepisów szczególnych.

VI. INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy

VII. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

– dokumentacja medyczna- Art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

– dane osobowe dobrowolne przechowywane są tak długo, jak dokumentacja medyczna,

– dane osobowe na fakturach VAT- zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

VIII. INFORMACJE O PRAWIE DO ŻADANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOSTYCZĄ, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA LUB O PRAWIE DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA, A TAKŻE O PRAWIE DO PRZENOSZENIA DANYCH

Informuję, że zgodnie z art. 15 do 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych

– poprawienia swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych w przewidzianym w prawie zakresie,

– przenoszenia swoich danych osobowych

– ograniczenia przetwarzania (tylko dokumentacja medyczna)

– wniesienia sprzeciwu (tylko dok. medyczna)

IX. JEŻELI PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) LUB ART. 9 UST. 2 LIT. A)- INFORMACJE O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM

W związku z wrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu informuję, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

X. INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO OGRANU NADZORCZEGO

Informuję Panią/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XI. INFORMACJE, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUBKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ WEWNTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

1. OBOWIĄZKOWE:

– imię, nazwisko, nr PESEL (gdy nr PESEL nie został nadany: na Dowodu Osobistego lub Paszportu), data urodzenia, adres zamieszkania, płeć (art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), osoby niepełnoletnie: imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz jego adres zamieszkania,

– w przypadku osób niepełnoletnich podczas pierwszej wizyty musi być obecny przedstawiciel ustawowy

2. DODATKOWE:

– numer telefonu, adres e-mail

– NIP zakładu pracy (w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego),

– NIP (w celu wystawienia faktury VAT)

– nr legitymacji lub karty upoważniające do zniżki

XII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22 UST. 1 I 4, ORAZ- PRZYNJAMNIEJ W TYCH PRZYPADKACH- ISTOTNE INFORMACJE O ZASADACH ICH PODEJMOWANIA, A TAKŻE O ZNACZENIU I PRZEWISYWANYCH KONSEKWENCJACH TAKIEGO PRZETWARZANIA DLA OSOBY, KTOREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w procesie profilowania. Proces ten jest niezbędny dla udzielenia świadczenia zdrowotnego i może Pani/Pan nie wyrazić na nie zgody.