Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pryzmat Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tarnogórskiej 70/1, 44-100 Gliwice, tel. 502 242 165, adres e-mail: biuro@pryzmat-okulistyka.pl

2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@pryzmat-okulistyka.pl

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podanie danych Pryzmat Sp. z o.o. jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celu.

5. Osoba podająca więcej danych niż określono w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, powinna złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach lub usunąć ze składanych dokumentów dane wykraczające poza ww. zakres.

6. Jeżeli do dokumentów aplikacyjnych dołączone jest CV ze zdjęciem lub samo zdjęcie, osoba której dane dotyczą, powinna usunąć zdjęcie lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku umieszczonego w CV i/lub na zdjęciu.

7. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody – w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody. Jeżeli ewentualne przyszłe postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem terminu jednego roku od dnia wyrażenia zgody, a nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzanie do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zebrane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone po zakończeniu tego postępowania rekrutacyjnego, natomiast dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną po tym czasie usunięte.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone, zaś dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po upływie jednego roku od dnia wyrażenia zgody. Jeżeli ewentualne postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem jednego roku od dnia wyrażenia zgody i nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  1. Kodeks pracy.
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).