Iniekcje doszklistkowe Eylea – jedna z metod leczenia AMD


Temat zwy­rod­nie­nia plamki żół­tej był już wielokrotnie przez nas poruszany. We wcze­śniej­szych arty­kułach nie tylko opi­sy­wa­li­śmy czym jest AMD ale także przedstawialiśmy sposoby leczenia oraz profilaktyki, na przykład poprzez odpowiednią dietę.

W dzi­siej­szym arty­kule ponow­nie przyj­rzymy się AMD a dokładniej temu, jak wygląda leczenie postaci wysiękowej. Jeśli więc chcesz dowie­dzieć się, co kryje się pod ter­mi­nem iniek­cji doszklist­kowej Eylea, koniecz­nie prze­czytaj nasz arty­kuł.

Iniekcje doszklistkowe to jeden z zabiegów wykonywanych u Pacjentów :

  • z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),
  • z cukrzycowym obrzękiem plamki,
  • z zakrzepami naczyń żylnych.

Zabieg polega na wykonaniu zastrzyku do komory ciała szklistego. W ten sposób okulista podaje lek (w naszym Centrum stosujemy głównie preparat Eylea), który poprzez blokowanie czynnika wzrostu naczyń śródbłonka (VEGF) hamuje wzrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obrębie tkanek oka. Lek podaje się w odstępach ustalonych przez lekarza. Efekty podania leku są weryfikowane za pomocą SOCT/SS OCT oraz angiografii fluoresceinowej.

Iniekcja doszklistkowa zatrzymuje pogarszanie się widzenia, niekiedy może przyczynić się do poprawy wzroku. Jest to zabieg bezbolesny i bezpieczny dla Pacjenta.

Zabiegi okulistyczne w Centrum PRYZMAT

Centrum PRYZMAT oferuje Pacjentom szereg zabiegów okulistycznych przeprowadzanych z zachowaniem najwyższych standardów i z wykorzystaniem najnowszego dostępnego na rynku sprzętu. Zawsze staramy się dobrać najskuteczniejsze metody leczenia, dostosowane do stanu zdrowia, ale również potrzeb i oczekiwań Pacjentów. Zapewniamy Państwa, że niezależnie od tego, czy zgłosicie się do nas na stosunkowo proste zabieg takie jak iniekcje doszklistkowe czy zastrzyki dospojówkowe, czy bardziej skomplikowane (np. laserowa korekcja wzroku), możecie liczyć na fachowość, kompetencje, zaangażowanie i pewną rękę naszych okulistów. Zapraszamy do naszych przychodni.

 

2 posta­cie tej samej cho­roby

AMD to scho­rze­nie, które dotyka cen­tralną część naszej siat­kówki – plamkę żółtą. Jest to ta czę­ści gałki ocznej, dzięki której jeste­śmy w sta­nie widzieć wyraźny i ostry obraz, a także roz­po­zna­wać barwy oraz kon­tra­sty. Wyróż­niamy dwie postacie zwy­rod­nie­nia plamki żół­tej: mokrą (wysię­kową) i suchą (zani­kową). Sta­ty­styki poka­zują, że na zwy­rod­nie­nie plamki żół­tej cho­ruje około 1,2 mln Pola­ków, w tym u 10–15 proc. roz­po­znaje się postać wysię­kową.

Częściej występująca postać sucha  jest łagod­niej­szą odmianą tego scho­rze­nia. Niemniej jednak obie postacie wymagają leczenia – w przeciwnym razie nieleczone AMD może stopniowo prowadzić do cał­ko­wi­tej utraty wzroku.

Czym różni się postać mokra od suchej?

Główną róż­nicą mię­dzy formą suchą a wysiękową jest prze­bieg całego procesu.  Postać sucha rozwija się wolniej, przez co objawy, takie jak zacie­ra­nie się cen­tral­nego pola widze­nia, poja­wiają się stop­niowo. Z kolei w postaci wysię­ko­wej nastę­puje szyb­kie pogor­sze­nie widze­nia a w niektórych przy­pad­kach wystar­czy nawet kilka dni, by utra­cić wzrok. Przy­czyną takiego stanu rze­czy są roz­ra­sta­jące się naczy­nia krwio­no­śne, które znaj­dują się pod plamką. Przez ich roz­rost, krew oraz płyn zaczy­nają wycie­kać, co  bezpośrednio wpływa na siatkówkę oka.

aktualnosci infografika plamka AMD 2 - Iniekcje doszklistkowe Eylea – jedna z metod leczenia AMD

Ponie­waż przy­czyny powsta­wa­nia scho­rze­nia wciąż nie są znane, trwają bada­nia nad zna­le­zie­niem naj­lep­szej metody lecze­nia postaci wysię­ko­wej. Obecnie jedne z najlepszych rezultatów daje terapia iniekcjami doszklistkowymi zwanymi potocznie „zastrzy­kami do oka”.

Iniek­cje doszklist­kowe Eylea

W  ofercie naszych poradni znajdują się  iniek­cje doszklistkowe wykonywanen z wykorzystaniem  leku Eylea.  Jego zada­niem jest zaha­mo­wa­nie wzro­stu nie­pra­wi­dło­wych naczyń krwio­no­śnych w obrę­bie tka­nek oka poprzez blo­ko­wa­nie czyn­nika wzro­stu naczyń śród­błonka (VEGF). W ten spo­sób moż­liwe jest zmniej­sze­nie wysię­ków w obrę­bie siat­kówki.

Jak wygląda lecze­nie AMD za pomocą iniek­cji doszklist­ko­wych?

W pierw­szej kolej­no­ści oku­li­sta roz­sze­rza źre­nice oraz znie­czula oko za pomocą spe­cjal­nych kro­pli. Następ­nie pre­pa­rat Eylea jest wpro­wa­dzany bez­po­śred­nio do komory oka za pomocą za cie­niut­kiej igły. Pacjent może czuć lekki dys­kom­fort w trak­cie zabiegu, lecz dzięki poda­nemu wcze­śniej znie­czu­le­niu, zabieg nie jest dla niego bole­sny. Ten spo­sób apli­ka­cji pre­pa­ratu Eylea ma jesz­cze jedną zaletę – dzięki bez­po­śred­niemu wpro­wa­dze­niu leku, jego dzia­ła­nie jest znacz­nie szyb­sze niż w przy­padku innych metod lecze­nia.

Warto pod­kre­ślić, że lek podaje się w odstę­pach, które ustala oku­li­sta. Całość terapii nie kończy się więc na jednorazowej podaży zastrzyku.

Efekty prze­pro­wa­dzo­nego zabiegu oce­nia się dopiero mie­siąc póź­niej. W tym celu wyko­nuje się kon­tro­lne bada­nia OCT lub angio­gra­fię flu­ore­sce­niową.

Iniek­cje doszklist­kowe Eylea sto­suje się nie tylko u osób z wysię­kową posta­cią AMD zwią­zaną z wie­kiem, ale też w przy­padku: cukrzy­co­wego obrzęku plamki, czy zakrzepu naczyń żyl­nych.                 

Inte­re­suje Cię lecze­nie AMD w Gli­wi­cach? Zgłoś się do nas na wizytę kwalifikacyjną i zarejestruj się na zabieg iniek­cji doszklist­ko­wych pre­pa­ra­tem Eylea.

Logo BG Bayer 150x150 - Iniekcje doszklistkowe Eylea – jedna z metod leczenia AMD