pexels photo 326536 - Iniekcje doszklistkowe Eylea – jedna z metod leczenia AMD

Temat zwy­rod­nie­nia plamki żół­tej był już wielokrotnie przez nas poruszany. We wcze­śniej­szych arty­kułach nie tylko opi­sy­wa­li­śmy czym jest AMD ale także przedstawialiśmy sposoby leczenia oraz profilaktyki, na przykład poprzez odpowiednią dietę.

W dzi­siej­szym arty­kule ponow­nie przyj­rzymy się AMD a dokładniej temu, jak wygląda leczenie postaci wysiękowej. Jeśli więc chcesz dowie­dzieć się, co kryje się pod ter­mi­nem iniek­cji doszklist­kowej Eylea, koniecz­nie prze­czytaj nasz arty­kuł.

2 posta­cie tej samej cho­roby

AMD to scho­rze­nie, które dotyka cen­tralną część naszej siat­kówki – plamkę żółtą. Jest to ta czę­ści gałki ocznej, dzięki której jeste­śmy w sta­nie widzieć wyraźny i ostry obraz, a także roz­po­zna­wać barwy oraz kon­tra­sty. Wyróż­niamy dwie postacie zwy­rod­nie­nia plamki żół­tej: mokrą (wysię­kową) i suchą (zani­kową). Sta­ty­styki poka­zują, że na zwy­rod­nie­nie plamki żół­tej cho­ruje około 1,2 mln Pola­ków, w tym u 10–15 proc. roz­po­znaje się postać wysię­kową.

Częściej występująca postać sucha  jest łagod­niej­szą odmianą tego scho­rze­nia. Niemniej jednak obie postacie wymagają leczenia – w przeciwnym razie nieleczone AMD może stopniowo prowadzić do cał­ko­wi­tej utraty wzroku.

Czym różni się postać mokra od suchej?

Główną róż­nicą mię­dzy formą suchą a wysiękową jest prze­bieg całego procesu.  Postać sucha rozwija się wolniej, przez co objawy, takie jak zacie­ra­nie się cen­tral­nego pola widze­nia, poja­wiają się stop­niowo. Z kolei w postaci wysię­ko­wej nastę­puje szyb­kie pogor­sze­nie widze­nia a w niektórych przy­pad­kach wystar­czy nawet kilka dni, by utra­cić wzrok. Przy­czyną takiego stanu rze­czy są roz­ra­sta­jące się naczy­nia krwio­no­śne, które znaj­dują się pod plamką. Przez ich roz­rost, krew oraz płyn zaczy­nają wycie­kać, co  bezpośrednio wpływa na siatkówkę oka.

 

aktualnosci infografika plamka AMD 2 - Iniekcje doszklistkowe Eylea – jedna z metod leczenia AMD

Ponie­waż przy­czyny powsta­wa­nia scho­rze­nia wciąż nie są znane, trwają bada­nia nad zna­le­zie­niem naj­lep­szej metody lecze­nia postaci wysię­ko­wej. Obecnie jedne z najlepszych rezultatów daje terapia iniekcjami doszklistkowymi zwanymi potocznie „zastrzy­kami do oka”.

Iniek­cje doszklist­kowe Eylea

W  ofercie naszych poradni znajdują się  iniek­cje doszklistkowe wykonywanen z wykorzystaniem  leku Eylea.  Jego zada­niem jest zaha­mo­wa­nie wzro­stu nie­pra­wi­dło­wych naczyń krwio­no­śnych w obrę­bie tka­nek oka poprzez blo­ko­wa­nie czyn­nika wzro­stu naczyń śród­błonka (VEGF). W ten spo­sób moż­liwe jest zmniej­sze­nie wysię­ków w obrę­bie siat­kówki.

Jak wygląda lecze­nie AMD za pomocą iniek­cji doszklist­ko­wych?

W pierw­szej kolej­no­ści oku­li­sta roz­sze­rza źre­nice oraz znie­czula oko za pomocą spe­cjal­nych kro­pli. Następ­nie pre­pa­rat Eylea jest wpro­wa­dzany bez­po­śred­nio do komory oka za pomocą za cie­niut­kiej igły. Pacjent może czuć lekki dys­kom­fort w trak­cie zabiegu, lecz dzięki poda­nemu wcze­śniej znie­czu­le­niu, zabieg nie jest dla niego bole­sny. Ten spo­sób apli­ka­cji pre­pa­ratu Eylea ma jesz­cze jedną zaletę – dzięki bez­po­śred­niemu wpro­wa­dze­niu leku, jego dzia­ła­nie jest znacz­nie szyb­sze niż w przy­padku innych metod lecze­nia.

Warto pod­kre­ślić, że lek podaje się w odstę­pach, które ustala oku­li­sta. Całość terapii nie kończy się więc na jednorazowej podaży zastrzyku.

Efekty prze­pro­wa­dzo­nego zabiegu oce­nia się dopiero mie­siąc póź­niej. W tym celu wyko­nuje się kon­tro­lne bada­nia OCT lub angio­gra­fię flu­ore­sce­niową.

Iniek­cje doszklist­kowe Eylea sto­suje się nie tylko u osób z wysię­kową posta­cią AMD zwią­zaną z wie­kiem, ale też w przy­padku: cukrzy­co­wego obrzęku plamki, czy zakrzepu naczyń żyl­nych.

Inte­re­suje Cię lecze­nie AMD w Gli­wi­cach? Zgłoś się do nas na wizytę kwalifikacyjną i zarejestruj się na zabieg iniek­cji doszklist­ko­wych pre­pa­ra­tem Eylea.

 

Skip to content